Konu Başlıkları

INANCA2021 için ana tema olarak “İŞGÜCÜNE GELECEĞİNDE ENDÜSTRİ 4.0 ETKİSİ VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR” olarak belirlenmiştir.

Aşağıda derlenen konular özelinde ele alınacaktır.

Ana konulara ek olarak farklı bilim dallarına göre tasnif edilerek derlenen konuların da araştırmacılara fikir vermesi hedeflenmektir.

Ana Tema Konuları

Dördüncü sanayi devrimi – Endüstri 4.0 işgücü

Beşinci sanayi devrimi – Endüstri 5.0

Nesnelerin interneti – Nesnelerin iletişimi

Hizmetlerin interneti

Telemetri

İnsan ve makine iletişimi (H2M)

Bulut teknolojileri

Büyük veri ve analizi (BIG DATA)

Dijital ikiz – simülasyon teknolojisi

Dijital dönüşüm – dijitalleşme

Dijital devlet

Dijital varlık

Dijital iz

Dijital tarım uygulamaları

Siber sistemler ve entegrasyon

Akıllı sistemler – Bilinçli Sistemler

Rekabet ve inovasyon

Küresel inovasyon

Yapay zekâ

İnovatif yaklaşımların iletişim araçları ve iletişim sürecine etkisi

İletişimin etkinliğinde sosyal medya ve endüstri 4.0 etkisi

Halkla ilişkiler faaliyetlerine yeni teknolojilerin etkisi

Halkla ilişkiler faaliyetleri ve web 3.0

Endüstri 4.0 ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin kişiselleştirilmesi

Endüstri 4.0 ve işgören tercihinde yaşanacak değişimler

Endüstri 4.0 ve emek

Endüstri 4.0 ve sermaye

Endüstri 4.0 ve yeni meslekler

Endüstri 4.0 uygulamalarının vergilendirme rejimine etkisi

Sağlık sektöründe endüstri 4.0 etkisi ve kariyer sürecinde yaşanacak değişimler

Tıp uygulamalarına yeni teknolojilerin etkisi ve sektör çalışanlarında yaşanacak değişimler

Tıbbi ürünlerde yeni maddelerin kullanımı

Nesnelerin internetinin tanı ve tedavide kullanılması

Hasta takip sistemleri ve görüntü işleme teknolojisi

Kamu kurumlarında kariyer ve inovasyon etkileri

Kamu kurumlarında kariyer ve endüstri 4.0 etkisi

Kamu faaliyetlerinde yenilikçi yaklaşımlar

Kamu yönetiminde bilgi sistemlerinin kullanımı

Kamu yönetimi ve büyük veri

Mühendislikte endüstri 4.0 etkisi ve kariyer sürecinde yaşanacak değişimler

Mühendislik mesleğine yeni teknolojilerin etkisi ve kariyer sürecinde yaşanacak değişimler

Mühendislik mesleğine yeni maddelerin etkisi

Yükseköğretimde endüstri 4.0 etkisi ve akademik kariyerde yaşanacak değişimler

Yükseköğretime yeni teknolojilerin etkisi ve akademik kariyerde yaşanacak değişimler

Yükseköğretime yeni teknolojilerin etkisi ve akademik müfredatta yaşanacak değişimler

Uzaktan eğitim teknolojilerinde yenilikler ve geleneksel eğitime etkisi

Uzaktan eğitim ve inovatif yaklaşımlar

İşbaşında eğitim ve inovatif yaklaşımlar

Sporda endüstrileşme ve endüstri 4.0

Endüstri 4.0 etkisinde profesyonel spor ve sporcular

Endüstriyel yönetim odağında spor yönetimi

Antrenman bilgisi ve yeni teknolojilerin kullanımı

Antrenman bilgisi ve inovatif yöntemler

Sporcu takip sistemleri

Spor istatistiği ve büyük veri

Spor organizasyonları ve yenilikçilik

Spor müsabakalarında yüksek teknoloji kullanımı

Hizmet sektöründe endüstri 4.0 etkisi ve kariyer sürecinde yaşanacak değişimleri

Hizmet sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı

Hizmet sektöründe nesnelerin iletişimi

Araştırma yöntemlerinde büyük veri kullanımı

Araştırma yöntemlerinde yenilikçi yaklaşımlar

İşletme ve Ekonomi

Sektörlerde endüstri 4.0 ve 21. Yüzyılda yetkinlikler

Sorun çözme teknikleri ve bilgi işleme

Karar verme teknikleri ve büyük veri

Y kuşağı girişimcilik ve yenilikçilik

Z kuşağının girişimcilik ve yenilik eğilimleri

Açık ve yalın yenilikçilik

Ar-ge ve inovasyon

Ar-ge ekonomisi

Akıllı muhasebe

Kurumsal inovasyon yönetimi

Bankacılık ve finansal hizmetlerde inovasyon

Bankacılık ve finansal hizmetlerde teknoloji uygulamaları ve büyük veri

Teknoloji ihracatında yenilikler

Teknoloji girişimciliği

E – girişimcilik

Profesyonel girişimcilik ve inovasyon

Nitelikli girişimcilik

Bilim-teknoloji yenilikçilik politikaları

Teknoparklar ve girişimcilik ekosistemine katkıları

Teknoparklar ve endüstri 4.0 sürecindeki etkileri

Teknoparklarda çalışan profilinin geleceği

Sürdürülebilir inovasyon

Sürdürülebilir girişimcilik

Girişimcilik kültürü ve eğitiminde inovatif yaklaşımlar 

Endüstriyel tasarımda yeni teknolojiler ve gelişmeler

Liderlik ve yenilikçilik

Sivil toplum reformları inovatif yaklaşımlar 

İnovasyon odaklı ekonomilerde politik ve yasal reformlar

İnovasyon destekleri

E-ticaret

Endüstri 4.0 ve iş etiği

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının geleceği

Kriz yönetiminde finansal yenilikçilik

Kadın girişimciliği ve inovatif yaklaşımlar

Kobi’ler için bilgi yönetimi ve büyük veri

Teknoloji transferi ve know how

Kobi’ler için yeni yönetim yaklaşımları

Kobi’ler için iş süreçleri modelleme ve analitik yaklaşımlar

Marka geliştirme, markalaşma ve marka kültürü

Stratejik ve rekabetçi küresel yenilikçilik yönetimi

Startup’lar ve teknoloji

Teknolojik değişim ve ekonomik büyüme

Bölgesel girişimcilik ve yenilik politikaları

Yenilikçilik yönelimli paradigmalar

Sosyal sorumluluk projelerinde yenilikçi fikirler

Yenilikçi istihdam stratejileri

Bilim ve teknoloji parklarının yönetimi

İleri teknoloji girişimciliği

Melek yatırımcılık

Bilişim sistemlerinin farklı disiplinlerde kullanımı

Üniversite, sanayi ve kamu kurumları işbirliğinde yenilikçi yaklaşımlar

Sosyal sorumluluk projelerinde büyük veri ve ileri teknoloji kullanımı

Fintech finansal sistemler ve teknolojiler

Blockchain ve bitcoin

Elektronik ticaret ve crm sistemleri

Yapay zeka ve finansal araçlar

Üç boyutlu yazıcılar ve üretim

Üç boyutlu yazıcılar ve sosyal sorumluluk

Elektronik maliye uygulamaları ve vergi denetiminde yeni teknolojiler

Mali denetimde yüksek teknoloji kullanımı

Denetim sistemleri ve denetçilerin denetiminde yüksek teknoloji

Muhasebe bilgi sistemleri ve büyük veri

Devlet bilgi sistemleri ve entegrasyon

Otonom denetim

Denetimde yenilikçi fikirler

Finansal analizde büyük veri

Açık erişim bilgi sistemleri ve finansal analiz

Bilgi ve belge yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar

Risk yönetiminde yüksek teknoloji kullanımı

Risk yönetiminde büyük veri ve analitik yaklaşımlar

Eğitim

Dil öğrenme ve öğretmede yenilikçilik

Eğitimde inovatif yaklaşımlar

Yeni eğitim teknolojileri

İlköğretimde teknoloji kullanımı

Ortaöğretim inovatif yaklaşım ve teknikler

Yükseköğretimde inovatif yaklaşım ve teknikler

Teknik eğitimde yenilikçi yönelimli yetkinlikler

Temel eğitimde yenilikçi yönelimli yetkinlikler

Özel eğitimde teknoloji kullanımı ve yeni yöntemler

Artırılmış gerçeklik ve eğitim

Yaşam boyu öğrenme

PDR eğitiminde inovatif yaklaşımlar

Değerler eğitiminde yenilikçi yaklaşım ve yöntemler

Psikoloji – Sosyoloji

Eleştirel düşünme ve yaratıcılık yetkinlikleri

Bilişsel zekâ (IQ) ve yenilikçilik

Sosyal zekâ (SQ) ve yenilikçilik

Duygusal zekâ (EQ) ve yenilikçilik

Endüstri devrimleri ve etik yaklaşımlar

Endüstri devrimleri ve işgören psikolojisi

İnovasyon ve kültür

Endüstri 4.0 etkisinde toplum

Endüstri 4.0 ve örgütsel iletişim

Stres ve endüstri 4.0

Robot teknolojileri, yapay zeka ve ahlak

Endüstri 4.0 ve farklılıkların yönetimi

Makineleşme ve çalışan psikolojisi

Kaygı yönetimi ve yeni teknolojiler

Sağlık

Tedavi yöntemlerinde nesnelerin interneti

Sağlık sektöründe yenilikçilik, girişimcilik ve teknoloji

Sağlık teknolojisi

Sağlık ekonomisi

Sağlık yönetimi

Sağlık turizmi

Mikrobiyoloji ve sağlık

İnsan – bilgisayar etkileşimleri

Sağlıkta ar-ge

Sağlıkta inovasyon

Eczacılıkta yeni ürünler

Eczacılıkta inovasyon

Eczacılıkta yeni teknolojiler

Eczacılıkta biyoteknolojik yaklaşımlar ve gelişmeler

Hastane yönetiminde inovasyon

Hastane yönetiminde bilgi işlem sistemleri

Hastane yönetiminde dijitalleşme

Hastane yönetiminde büyük veri ve veri işleme

Hemşirelikte yeni ürünler

Hemşirelikte inovasyon

Hemşirelikte yeni teknolojiler

Üç boyutlu yazıcılar ve insan sağlığı

Kök hücre tedavisinde gelişmeler

Tıpta hücre ölümünün önemi

Kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar

Kardiyolojide yenilik

Mikro-RNA için yeni teknikler

İlaç keşfi ve gelişimi

Biyomoleküller

Uygulama odaklı teknoloji ve yenilikler

Anestezi ve yoğun bakımda yenilik

Cerrahide yenilik ve teknolojik gelişmeler

Epigenetik

İmmünolojik hastalıklar

İleri laboratuvar teknikleri

Beslenme ve laboratuvar

Hematolojik genetik

Katı tümörlerin genetiği

Moleküler patoloji

Tümör biyolojisi

Genetik danışmanlık

Nüfus genetiği

Farmakogenetik

Moleküler epidemiyoloji

Moleküler endokrinoloji

Biyokimyasal genetik

DNA hasarı ve onarım mekanizmalarında güncel yaklaşımlar

Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Teknolojileri

Sensor teknolojisinde gelişmeler

Sensor teknolojilerinin tarımda kullanımı

Akıllı sistemler

Akıllı evler

Akıllı fabrikalar

Akıllı şehirler

Akıllı hastaneler

Akıllı tarım

Tekno-girişimcilik

Akıllı ve geliştirilmiş ürünler, akıllı bakım ve onarım işlemleri ve hizmetleri

Bilgi toplumunda yenilikçilik için e-becerilerden yaralanma

Bilgi toplumunda sanallık

Bilim ve teknoloji parkları

Çevre, enerji ve tarımda yenilikçilik

Doğa bilimlerinde teknolojik yenilikçilik ve girişimcilik

Geleceğin mühendisleri ve yenilikçilik

İşbirlikçi yenilikçilik

Yaşam laboratuvarları

Lazer, fiber optik, yüksek performanslı ve yeni malzemeler

Savunma sanayinde inovatif yaklaşım ve teknolojiler

Savunma sistemlerinde endüstri 4.0 etkileri

Tersine mühendislik uygulamaları

Yeşil mühendislik uygulamaları

Tarımsal mekanizasyonda yeni uygulamalar

Tarımsal mekanizasyon ve sensor teknolojileri

Buluşların ticarileştirilmesi

Buluş pazarları

Fikri ve sınai hakların pazarlanması

Yazılımlar ve ticaret dönüşümü

Ürün ve hizmet tasarımı ve mühendislik için inovatif yöntemler ve araçlar

Yaşam döngüsel mühendislikte dijital araçlar ve sanallaşma

Yeşil kimya uygulamaları

Alternatif enerji kaynakları

Kompozit ve hibrid malzemeleri

Yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar ile analiz

Algoritmik tasarımlar

Veri madenciliği

Nano teknolojiler

Yeni malzemeler

Hibrit teknolojiler

Süper gıdalar

Takip sistemleri

Giyilebilir internet

Otonom cihazlar

İnsansız hava araçları

Otonomasyon

Poka-yoke

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde yenilikler

Üç boyutlu yazıcılar ve üretim

CBS uygulamaları ve inovatif yaklaşımlar

Görüntü işleme teknikleri ve yenilikçi yöntemler

Kentsel dönüşüm

Kişisel güvenlikte yüksek teknoloji cihazlar

Hukuk

Bilişim Hukuku

Start-Up

E-Ticaret

Siber Güvenlik ve Siber suçlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Sosyal Medya

Basın ve Medya

Marka ve Telif Hakları

Sözleşmeler Hukuku

Rekabet Hukuku

Birleşme ve Devralma

İş Hukuku ve Güncel Gelişmeler

Sosyal Güvenlik Hukuku ve Güncel Gelişmeler

Ombudsmanlık

Arabuluculuk

Hukuk Sisteminde Güncel Gelişmeler